För ett snabbt, öppet och smart län

Regionförbundet Jönköpings län är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling. I Regionförbundet samverkar länets 13 primärkommuner och Landstinget. Det gör att det politiska inflytandet över regionens utveckling är starkt.

Vårt uppdrag från regeringen är att ta tillvara regionens möjligheter och främja hållbar utveckling och tillväxt. På våra medlemmars uppdrag ska vi samla regionen samt stödja och driva utvecklingsarbetet mot ett snabbare, öppnare och smartare län.

Vår verksamhet omfattar fem strategiska områden:

 • Livsmiljö och attraktivitet
 • Kommunikationer
 • Näringsliv
 • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
 • Internationell samverkan

Från den 1 januari 2010 finns dessutom Primärkommunal nämnden inom Regionförbundet för att samordna primärkommunal verksamhet inom områdena

 • Social välfärd
 • Personalutveckling
 • Utbildning

Inom samtliga verksamhetsområden har vi till uppgift att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden. Vi samordnar utvecklingsinsatser i länet och vi samordnar våra medlemmars intressen i länsgemensamma frågor.

Vi har också möjlighet att ge ekonomiskt stöd till olika program och utvecklingsprojekt i regionen och vi är även med och yttrar oss över ansökningar om stöd inom EU:s strukturfonder. Regionförbundet har även ansvaret för den övergripande planeringen och prioriteringen av länets transportinfrastruktur.

Sedan 2009 är Regionförbundet värd för Europa Direkt, som är ett informationsnätverk med närmare 500 kontor runt om i Europa. Invest Region Jönköping, som är regionens samlingspunkt för utländska etablerings- och investeringsfrågor, är ytterligare en verksamhet inom Regionförbundet med internationell koppling. 

 
 
Kontakt
 • Helen Ulvegard
  Informationschef
   Helen Ulvegard
 • +46 36-10 20 18
 • +46 76-798 42 65