Politik & Styrning

Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation med inte mindre än ca 11000 anställda, och med omkring 500 förtroendevalda. Det högsta organet är kommunfullmäktige, vilka sammanträder vanligtvis sista torsdagen varje månad. Kommunfullmäktiges möten blir oftast filmade och går att följa online, för den som är intresserad. De politiska nämnderna styr kommunens åtta förvaltningar. Förvaltningarnas uppgift är att verkställa de beslut som tagits.

Organisation

Precis som alla kommuner i Sverige är Jönköpings kommun en politiskt styrd organisation. De politiska besluten tas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och av de 15 nämnderna. Jönköpings kommun styrs idag 2017 av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Kommunfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta organet. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter som har en viktig roll för frågor som rör Jönköpings utveckling, mål, riktlinjer och ekonomi. Här finns de fem kommunalråden. Under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns nämnder och förvaltningar.

Jönköping kommun äger även kommunala bolag, så som Jönköpings Rådhus AB som i sin tur består av inte mindre än 18 dotterbolag.

Jämställdhet & Mångfald

I Jönköpings olika verksamheter strävar man efter att alla har rätt till en lika behandling. Det finns en värdegrund som antogs 2012, som är en modell för arbetet. Värdegrunden bygger på de mänskliga rättigheter som är antagna av FN.

Jönköpings kommun arbetar därför aktivt för att värna om demokrati, mångfald och jämställdhet och man motsätter sig diskriminering i alla dess former. Man vill att kommunen kännetecknas av en delaktighet och öppenhet, där alla kan trivas och känna sig välkomna. De kommunala verksamheterna ska präglas av respekt, medmänsklighet och den enskildes självbestämmanderätt, frihet och värdighet.


Miljöarbete

I en så kallad Hållbarometer redovisar Jönköpings kommun mål och resultat kring sitt miljöarbete. Här går man igenom ett program för hur Jönköping ska arbeta för en hållbar utveckling med en god livsmiljö som bevarar vatten och natur, som förbättrar luftkvaliteten i centrum och skapar en giftfri miljö.

Man vill att Jönköpings goda miljöarbete ska skapa en attraktivare stad där gång- och cykeltrafiken gynnas och där el och biogas kan produceras miljövänligt och lokalt. Man önskar också arbeta på att avfallsmängden ska minska och återvinningen öka, och att man ska kunna ställa miljökrav vid upphandlingar. I kommunala kök finns också ett önskemål om att alltmer ekologiska råvaror används.